Méid an Chló

Cuardach Focal

Cuir teideal an cheachta anseo

Beidh an teideal seo le feiceáil ar bharr an leathanaigh.
airde: leithead:

Liosta Focal

Cuir focal amháin ar gach líne, gan aon spásanna.
Muna gcuirtear liosta focal ar fáil, ginfear cuardach focal folamh.


Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.